بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 77429
تعداد بازديد کنندگان سايت: 215015097 تعداد بازديد زيرپورتال: 2691612 اين زيرپورتال امروز: 698 سایت در امروز: 45558 اين صفحه امروز: 41
پرداخت کسورقانونی حقوق
پرداخت کسور قانونی حقوق مرداد ماه 1397 آموزش و پرورش
پرداخت کسور قانونی حقوق مرداد ماه 1397 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملی) مستقر در استان ها
پرداخت کسور قانونی حقوق تیر ماه 1397 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملی) مستقر در استان ها
پرداخت کسور قانونی حقوق تیر ماه 1397 آموزش و پرورش 
پرداخت کسور قانونی حقوق خرداد ماه 1397 آموزش و پرورش 
پرداخت کسور قانونی حقوق خردا ماه 1397 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملی) مستقر در استان ها
پرداخت کسور قانونی حقوق ارديبهشت ماه 1397 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملی) مستقر در استان ها
پرداخت کسور قانونی حقوق ارديبهشت ماه 1397 آموزش و پرورش 
پرداخت کسور قانونی حقوق فروردين ماه 1397 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملی) مستقر در استان ها.
پرداخت کسور قانونی حقوق فروردين ماه 1397 آموزش و پرورش (کارکنان رسمی و پیمانی).
^