بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 95773
تعداد بازديد کنندگان سايت: 240503787 تعداد بازديد زيرپورتال: 3347392 اين زيرپورتال امروز: 1509 سایت در امروز: 40536 اين صفحه امروز: 31
پرداخت کسورقانونی حقوق
پرداخت کسور قانونی  حقوق مرداد ماه 1398 آموزش و پرورش
پرداخت کسور قانونی حقوق مردادماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملیمستقر در استان ها
پرداخت کسورات قانونی تیر ماه 1398  آموزش و پرورش به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور قانونی حقوق تیرماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملیمستقر در استان ها
پرداخت کسور قانونی  حقوق خرداد ماه 1398 آموزش و پرورش
پرداخت کسور قانونی حقوق خرداد ماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملیمستقر در استان ها
پرداخت کسورات قانونی  اردیبهشت ماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی  اردیبهشت ماه 1398  آموزش و پرورش به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور قانونی حقوق فروردین ماه 1398 آموزش و پرورش
پرداخت کسور قانونی حقوق فروردین ماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملیمستقر در استان ها
^