بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 93512
تعداد بازديد کنندگان سايت: 237446670 تعداد بازديد زيرپورتال: 3240967 اين زيرپورتال امروز: 503 سایت در امروز: 10253 اين صفحه امروز: 6
پرداخت کسورقانونی حقوق
پرداخت کسور قانونی  حقوق خرداد ماه 1398 آموزش و پرورش
پرداخت کسور قانونی حقوق خرداد ماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملیمستقر در استان ها
پرداخت کسورات قانونی  اردیبهشت ماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی  اردیبهشت ماه 1398  آموزش و پرورش به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور قانونی حقوق فروردین ماه 1398 آموزش و پرورش
پرداخت کسور قانونی حقوق فروردین ماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملیمستقر در استان ها
پرداخت کسور قانونی حقوق اسفند ماه 1397 آموزش و پرورش
پرداخت کسور قانونی حقوق اسفند ماه 1397 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملیمستقر در استان ها
پرداخت کسور قانونی حقوق بهمن ماه 1397 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملیمستقر در استان ها
پرداخت کسور قانونی حقوق بهمن ماه 1397 آموزش و پرورش
^