پیوندها

نظارت مالي وامور ذيحسابها
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
 
اداره نظارت مالی و امور ذیحسابیها
    تبصره 5 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور:
1 - رسیدگی به حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی توسط حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی.
مدارک مورد نیاز:
نامه اعلام آمادگی ذیحساب و نهادهای مذکور و احکام ماموریت حسابرسان.
2 - اعمال نظارت مالی برمخارج وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی از نظر انطباق پرداخت
در اجرای ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور:
با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج.
3 -  ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور:
در مواقعی که سمت ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذیحسابی از وی سلب شود ذیحساب قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظر ف مدت یک ماه از تاریخ اشتغال ذیحساب جدید براساس دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی سوابق ذیحسابی را با تنظیم صورت مجلس، تحویل و تحول نمایند..
مدارک مورد نیاز
- صورت جلسه تحویل وتحول ذیحسابان
- فرم تحویل وتحول دفتر
زمان مورد نیاز برای انجام خدمت
در صورت تکمیل بودن مدارک وعدم وجود اشکال ظرف مدت حداکثر 48 ساعت پس از تحویل تایید مدارک توسط ادره نظارت مالی وامور ذیحسابیها انجام می گیرد .
فرم  الکترونیکی صورتجلسه تحویل وتحول ذیحسابیها وهمچنین تحویل وتحول دفتر ونیزنسخه های چاپی آنها در بخش فرمهای مورد نیاز خدمات موجود می باشند .
 
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^