پیوندها

نظارت مالي وامور ذيحسابها
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
 
اداره نظارت مالي و امور ذيحسابيها
    تبصره 5 ماده 72 قانون محاسبات عمومي كشور:
1 - رسيدگي به حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي موسسات و نهادهاي عمومي و غير دولتي توسط حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي.
مدارك مورد نياز:
نامه اعلام آمادگي ذيحساب و نهادهاي مذكور و احكام ماموريت حسابرسان.
2 - اعمال نظارت مالي برمخارج وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي از نظر انطباق پرداخت
در اجراي ماده 90 قانون محاسبات عمومي كشور:
با مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج.
3 -  ماده 97 قانون محاسبات عمومي كشور:
در مواقعي كه سمت ذيحساب تغيير كند و يا به هر عنوان سمت ذيحسابي از وي سلب شود ذيحساب قبلي و بعدي مكلفند حداكثر ظر ف مدت يك ماه از تاريخ اشتغال ذيحساب جديد براساس دستورالعمل وزارت امور اقتصادي و دارايي سوابق ذيحسابي را با تنظيم صورت مجلس، تحويل و تحول نمايند..
مدارك مورد نياز
- صورت جلسه تحويل وتحول ذيحسابان
- فرم تحويل وتحول دفتر
زمان مورد نياز براي انجام خدمت
در صورت تكميل بودن مدارك وعدم وجود اشكال ظرف مدت حداكثر 48 ساعت پس از تحويل تاييد مدارك توسط ادره نظارت مالي وامور ذيحسابيها انجام مي گيرد .
فرم  الكترونيكي صورتجلسه تحويل وتحول ذيحسابيها وهمچنين تحويل وتحول دفتر ونيزنسخه هاي چاپي آنها در بخش فرمهاي مورد نياز خدمات موجود مي باشند .
 
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^