پیوندها

استرداد وجه اضافي واشتباه واريزي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
 
استرداد وجوه اضافه و اشتباه واريزي:
تعريف: مطابق ماده 49 ق. م.ع .ك وجوهي كه بدون مجوز و زايد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اينكه منشاء اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت گردد يا مامور وصول و يا عدم انطباق مبالغ وصولي با مورد باشد و يا اين كه تحقق اضافه دريافتي براثر رسيدگي دستگاه ذي ربط و يا مقامات قضائي حاصل شود بايد از محل درآمد عمومي به نحوي كه در اداي حق ذي نفع تاخيري صورت نگيرد رد شود.
نحوه استرداد اضافه و اشتباه واريزي:
ذيحساب دستگاه با درخواست كتبي علت استرداد وجه و اطلاعات مربوط به چگونگي واريز وجه و تعيين شماره حساب ردوجوه اضافه دريافتي دستگاه مربوط را به خزانه اعلام مي نمايد و خزانه معين طبق موضوع ماده 49 ق. م. ع .ك و دستور العمل وزارتي شماره 36217/68567/55 مورخ 23/11/87 ارقام اضافه واريزي را به حساب ردوجوه دستگاه اجرايي واريز مي نمايد.
3- انتقال درآمدهاي وصولي دستگاههاي اجرايي به حساب تمركز وجوه درآمد عمومي و ارسال آن به خزانه داري كل
- تعريف: طبق ماده 10 ق. م.ع درآمد عمومي عبارت است از درآمد وزارتخانه ها، موسسات و ماليات و سود سهام
مدارك مورد نياز
نامه درخواست از طرف ذيحسابي سازمان
زمان مورد نياز براي انجام خدمت :
در صورت عدم وجود اشكال در مدارك حاكثر 30 دقيقه
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^