پیوندها

استرداد وجه اضافي واشتباه واريزي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
 
استرداد وجوه اضافه و اشتباه واریزی:
تعریف: مطابق ماده 49 ق. م.ع .ک وجوهی که بدون مجوز و زاید بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت گردد یا مامور وصول و یا عدم انطباق مبالغ وصولی با مورد باشد و یا این که تحقق اضافه دریافتی براثر رسیدگی دستگاه ذی ربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی که در ادای حق ذی نفع تاخیری صورت نگیرد رد شود.
نحوه استرداد اضافه و اشتباه واریزی:
ذیحساب دستگاه با درخواست کتبی علت استرداد وجه و اطلاعات مربوط به چگونگی واریز وجه و تعیین شماره حساب ردوجوه اضافه دریافتی دستگاه مربوط را به خزانه اعلام می نماید و خزانه معین طبق موضوع ماده 49 ق. م. ع .ک و دستور العمل وزارتی شماره 36217/68567/55 مورخ 23/11/87 ارقام اضافه واریزی را به حساب ردوجوه دستگاه اجرایی واریز می نماید.
3- انتقال درآمدهای وصولی دستگاههای اجرایی به حساب تمرکز وجوه درآمد عمومی و ارسال آن به خزانه داری کل
- تعریف: طبق ماده 10 ق. م.ع درآمد عمومی عبارت است از درآمد وزارتخانه ها، موسسات و مالیات و سود سهام
مدارک مورد نیاز
نامه درخواست از طرف ذیحسابی سازمان
زمان مورد نیاز برای انجام خدمت :
در صورت عدم وجود اشکال در مدارک حاکثر 30 دقیقه
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^