1.   تحقیق و بررسی آمار و نتایج اقتصادی سیاستهای مالی، پولی و ارزی در سطح استان در چارچوب اهداف و برنامه های وزارت متبوع و ارائه پیشنهادات در این زمینه در سطح استان به منظور پیشبرد برنامه های وزارت متبوع .
 2.   نظارت بر فعالیتهای مالی دستگاههای اجرایی استان از طریق ذیحسابان سازمان در جهت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و رعایت قانون محاسبات عمومی .
 3.   نظارت و پیگیری در امر وصول منابع درآمدی دولت در سطح استان که در قوانین بودجه سالانه کل کشور منظور می شود .
 4.   دریافت و ثبت کلیه درآمدهای استانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه .
 5.   دریافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین و مقررات مالی کشور .
 6.   افتتاح حسابهای دولتی در استان برای کلیه دستگاههای اجرایی .
 7.   پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی استان در چارچوب مصوبات کمیته تخصیص استان
 8.   تهیه و تدوین گزارشهای مالی از نحوه و میزان وصول درامدهای استانی و ارسال به دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان .
 9.    ایجاد هماهنگی، راهنمایی و نظارت برحسن وظایف دستگاههای اجرایی استان از طریق معاونت نظارت مالی .
 10.   انجام امور مربوط به اموال و اوراق بهادار و نظارت بر وصول و رسیدگی به آمارهای مربوطه .
 11.    موافقت با انتقال بلاعوض اموال منقول فی مابین ادارات کل تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات در سطح استان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه .
 12.   نظارت قبل از خرج بودجه عمومی دولت طبق مقررات قانون محاسبات عمومی از طریق ذیحسابان
 13.   تهیه و تدوین گزارشهای عملیاتی از واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارائی در سطح استان در دورهای زمانی مشخص و ارائه به مقامات استانی و وزارت متبوع .
 14.   تهیه گزارش ماهیانه مانده اعتبارات دستگاههای اجرایی و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح تصمیم گیرنده .


 

 

بيشتر
^