...
علی محمدی
  • علی محمدی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir