وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
انتصابات مركز
آقای موسی الرضا مصطفی لو طی حکمی مورخ 97/10/18 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران منصوب گردیدند.
آقای علی محمود آبادی طی حکمی مورخ 97/10/18 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان حج و زیارت منصوب گردیدند.
آقای جعفر پاک مهر طی حکمی مورخ 97/10/18 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان امور دانشجویان منصوب گردیدند.
آقای محسن یونسی زاده طی حکمی مورخ 97/10/16 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان توسعه تجارت ایران منصوب گردیدند.
سرکار خانم رقیه تقی پور کاظمی طی حکمی مورخ 97/10/16 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران منصوب گردیدند.
آقای محمد ماستری فراهانی طی حکمی مورخ 97/10/16 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی منصوب گردیدند.
آقای هادی شیوعی لنگرودی طی حکمی مورخ 97/10/16 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان انتقال خون ایران منصوب گردیدند.
آقای عباس خداپرست سالک معلمی طی حکمی مورخ 97/10/16 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ایی شرکت سهامی راه آهن ج ا ا منصوب گردیدند.
سرکار خانم سهیلا کیوان راد طی حکمی مورخ 97/10/16 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان هواپیمایی کشوری منصوب گردیدند.
آقای سید محسن صالحی طی حکمی مورخ 97/10/16 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان هواشناسی کشور منصوب گردیدند.
آقای آرش عباسی طی حکمی مورخ 97/10/16 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر امور مالی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی منصوب گردیدند.
آقای حسین بهرامی طی حکمی مورخ 97/10/10 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان غذا و دارو منصوب گردیدند.
آقای علی مطلبی ورکانی طی حکمی مورخ 1397/8/22 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی نهاد ریاست جمهوری منصوب گردیدند.
سرکار خانم فرشته اولیازاده، طی حکمی مورخ 1397/9/27 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی نهاد کتابخانه های عمومی کشور منصوب گردیدند.
سرکار خانم اعظم رشیدی، طی حکمی مورخ 1397/9/27 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان فضایی ایران منصوب گردیدند.
آقای مهدی میر عظیم زاده موسوی، طی حکمی مورخ 1397/8/7 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها منصوب گردیدند.
آقای سید محمد غلام پور پاپکیاده، طی حکمی مورخ 1397/8/2 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیر امور مالی شهرداری تهران منصوب گردیدند.
آقای ابراهیم کشاورز، طی حکمی مورخ 1397/8/2 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت راه و شهرسازی منصوب گردیدند.
آقای حسین دهقانی، طی حکمی مورخ 1397/8/2 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان ثبت اسناد و املاک منصوب گردیدند.
آقای حسین کاوند، طی حکمی مورخ 1397/7/17 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران منصوب گردیدند.