پیوندها

اهداف و وظايف
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
اهداف و وظايف ستاد

ستاد سرمايه گذاري استانها به استناد تبصره (2) ماده (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و آييننامه اجرايي آن به شماره 99595/ت41336ك مورخ 88/05/17 تشكيل شده و اهداف تشكيل آن به شرح ذيل است:
تسهيل و تسريع در امر سرمايه گذاري و صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي براي بخشهاي غيردولتي در قلمرو مجاز
رسيدگي به اعتراض و شكايات متقاضيان سرمايه گذاري در خصوص اخذ پروانه ها و مجوزها از مراجع مسئول صدور پروانه يا مجوز
مقررات زدايي و حذف مجوزهاي غيرضروري
تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي

اهداف و وظايف مركزخدمات

طبق ماده20 آييننامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب سال1381 و ماده4 مصوبه هيئت محترم وزيران به شماره 26986/44458 مورخ 8/2/89 مركز خدمات سرمايهگذاري استان موظف به انجام اموري از قبيل ذيل ميباشند:

الف) قبل از اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي
 
• اطلاع رساني و ارايه مشورت هاي مرتبط به پذيرش و حمايت از سرمايه گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايهگذاري خارجي
• انجام هماهنگي و پشتيباني لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز سرمايه گذاران از جمله اعلاميه تاسيس، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست، پروانه هاي انشعاب مربوط به آب، برق، گاز و تلفن، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غيره از دستگاههاي ذي ربط پيش از صدور مجوز سرمايهگذاري خارجي
• انجام هماهنگي ها و پيگيري هاي لازم با واحدهاي اجرايي دستگاههاي مرتبط با درخواستهاي سرمايه گذاري خارجي
• پذيرش متقاضيان سرمايه گذاري در استان و پيگيري امور مربوط به سرمايه گذاري ها از طريق دستگاههاي اجرايي ذي ربط
• دريافت درخواست سرمايه گذاران خارجي به همراه ساير مدارك مورد نياز و هماهنگي با سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به منظور صدور مجوز سرمايه گذاران

ب) پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي

• انجام هماهنگي لازم در امور مربوط به سرمايه گذاري خارجي در مراحل پس از صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي شامل ثبت شركت مشترك ثبت سفارش براي ورود ماشين آلات و تجهيزات امور مربوط به ورود وخروج سرمايه، مسائل گمركي و مالياتي و غيره
• پيگيري اقدامات پس از صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي از جمله مسائل اداري و ورود سرمايه هاي خارجي
• پيگيري مشكلات اداري متقاضيان سرمايه گذاري با سرمايه گذاري با ساير دستگاههاي اجرايي
• ايجاد هماهنگي بين دستگاه ها در جهت رفع مشكلات و موانع مربوط به سرمايه گذاري به منظور رفع مشكلات توسط استاندار و بهره گيري از حمايت هاي استاندار در جهت رفع مشكلات موجود
• انجام امور محول شده مربوط به نظارت و راهبري طرحهاي سرمايه گذاري از طرف سازمان
 
ج) امور اجرايي و محتوايي

• شناسايي و گردآوري فرصتهاي سرمايه گذاري استان مطابق نمونه ارايه شده توسط سازمان سرمايه گذاري خارجي
• تهيه كتابچه راهنماي سرمايه گذاري استان شامل گردش كار سرمايه گذاري، ذكر مسئولان دستگاههاي مرتبط به همراه شماره تماس و مشخصات ارتباطي دستگاههاي صادر كننده مجوز
• برگزاري كارگاههاي آموزشي به منظور آشنايي فعالان اقتصادي، مسئولان و كارشناسان دستگاههاي اجرايي استان با موضوع سرمايه گذاري و روشهاي تامين مالي بين المللي و مسائل مرتبط
• معرفي استان و توانمند يهاي اقتصادي آن با به كارگيري ابزارهاي تبليغاتي و اطلاع رساني
• حمايت و ترويج افكار و انديشه سرمايه گذاري، فرهنگ سازي و مساعد نمودن فضاي سرمايه گذاري در بين اقشار مختلف جامعه جهت تبيين اهميت و جايگاه سرمايه گذاري


کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^