پیوندها

واحد افتتاح حساب
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
افتتاح حساب براي دستگاههاي اجرايي:
-     تعريف: در اجراي ماده 76 قانون محاسبات عمومي كشور جهت پرداخت و دريافت وجوه مندرج و مصوب در قانون بودجه سالانه براي هر دستگاه به تعداد لازم، حساب دولتي با مجوز خزانه افتتاح مي شود.( البته انسداد و تغيير امضاء حسابهاي فوق نيز مشمول تعريف مذكور مي باشند.)
-         مراحل افتتاح و انسداد و تغيير امضاء حسابهاي دولتي:
1-      وصول درخواست از ذيحسابي و يا امور مالي دستگاه مربوطه:
الف: درخواست به امضاء ذيحساب يا مسئول امور مالي خواهد بود.
ب: نام بانك و شعبه و اسامي صاحبان امضاء و نحوه برداشت از حساب يا حسابها به صراحت در درخواست مربوطه قيد شده باشد.
2-      مدارك مربوط به معرفي و گواهي نمونه امضاء ها كامل و در دو سري براي هر حساب ارسال گردد:
      الف: براي بانكهاي كشاورزي، تجارت، رفاه، مسكن كارت از نوع حسابهاي حقوقي و دولتي.
      ب: براي بانكهاي ملي، ملت ، پست بانك، صادرات، سپه فرم از نوع حسابهاي حقوقي و دولتي .
3-   چنانچه حساب جزو حسابهاي عامل ذيحسابي عامل ذيحسابي باشد تصوير حكم كارگزيني عامل ذيحساب مبني بر كارمند رسمي دولت بودن مورد نياز است.
- پس از تكميل و ارسال موارد درخواستي ، مجوز لازم در حدود 45 دقيقه صادر و به بانك مربوطه ارسال مي گردد.
مدارك مورد نياز جهت اخذ جواب از واحد افتتاح حساب 
  • درخواست افتتاح /تغيير امضاي مجاز /انسداد وانتقال موجودي حساب ممهور به مهر ذيحساب دستگاههاي اجرايي 
  • نمونه امضاهاي مجاز درج شده دركارتهاي امضاي بانكهاي عامل درخصوص حسابهاي قابل برداشت
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^