پیوندها

واحد افتتاح حساب
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
افتتاح حساب برای دستگاههای اجرایی:
-     تعریف: در اجرای ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور جهت پرداخت و دریافت وجوه مندرج و مصوب در قانون بودجه سالانه برای هر دستگاه به تعداد لازم، حساب دولتی با مجوز خزانه افتتاح می شود.( البته انسداد و تغییر امضاء حسابهای فوق نیز مشمول تعریف مذکور می باشند.)
-         مراحل افتتاح و انسداد و تغییر امضاء حسابهای دولتی:
1-      وصول درخواست از ذیحسابی و یا امور مالی دستگاه مربوطه:
الف: درخواست به امضاء ذیحساب یا مسئول امور مالی خواهد بود.
ب: نام بانک و شعبه و اسامی صاحبان امضاء و نحوه برداشت از حساب یا حسابها به صراحت در درخواست مربوطه قید شده باشد.
2-      مدارک مربوط به معرفی و گواهی نمونه امضاء ها کامل و در دو سری برای هر حساب ارسال گردد:
      الف: برای بانکهای کشاورزی، تجارت، رفاه، مسکن کارت از نوع حسابهای حقوقی و دولتی.
      ب: برای بانکهای ملی، ملت ، پست بانک، صادرات، سپه فرم از نوع حسابهای حقوقی و دولتی .
3-   چنانچه حساب جزو حسابهای عامل ذیحسابی عامل ذیحسابی باشد تصویر حکم کارگزینی عامل ذیحساب مبنی بر کارمند رسمی دولت بودن مورد نیاز است.
- پس از تکمیل و ارسال موارد درخواستی ، مجوز لازم در حدود 45 دقیقه صادر و به بانک مربوطه ارسال می گردد.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواب از واحد افتتاح حساب 
  • درخواست افتتاح /تغییر امضای مجاز /انسداد وانتقال موجودی حساب ممهور به مهر ذیحساب دستگاههای اجرایی 
  • نمونه امضاهای مجاز درج شده درکارتهای امضای بانکهای عامل درخصوص حسابهای قابل برداشت
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^