پیوندها

واحد سپرده
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
  • دریافت وجوه سپرده دستگاههای اجرائی استان و اعلام شماره بستانکاری
  • پرداخت وجوه سپرده دستگاههای اجرائی استان
  • نامه درخواست وجه سپرده های دریافتی / پرداختی
  • اصل فیش بستانکار خزانه معین
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^