پیوندها

درخواست وجه
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
درخواست وجه:
طبق ماده 22 ق. م.ع درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده بوسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا دستگاه اجرايي و ساير پرداختيهايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز مي باشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرايي ذيربط صادر مي كند.
انواع درخواست وجه:
درخواست وجه از محل اعتبارات هزينه اي، تملك دارائي هاي سرمايه اي، اختصاصي خانه هاي سازماني ، سپرده ، شركتهاي دولتي.
نحوه تنظيم درخواست وجه:
الف - براي تنظيم درخواست وجه از محل اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي ستون هاي اعتبار مصوب طبق (ماده 7 ق. م ع) و تخصيص ابلاغ شده طبق ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه و مبلغ قابل درخواست به ميزان تخصيص و همچنين جمع كل دريافتي تكميل گردد و همچنين درخواست وجه بايستي شامل شماره ، تاريخ، كد دستگاه، شماره حساب بانكي و برنامه ها و طرح ها و با امضاي ذيحساب صادر گردد.
ب- براي تنظيم درخواست وجه از محل درآمد اختصاصي، خانه هاي سازماني ، شركت هاي دولتي و سپرده مبلغ درخواست وجه به ميزان وصولي درآمد دستگاه بستگي دارد و همچنين درخواست وجه بايستي شامل شماره، تاريخ، شماره حساب بانكي و امضاي ذيحساب باشد.
  
مدارك مورد نياز
 فرم درخواست وجه تكميل شده توسط دستگاه متقاضي
حداكثر زمان انجام خدمت
در صورت كامل بودن مدارك حداكثر 30 دقيقه
نمونه الكترونيكي  وهمچنين نسخه قابل چاپ فرم درخواست وجه در بخش فرمهاي مورد نياز خدمات موجود مي باشند
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^