پیوندها

درخواست وجه
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
درخواست وجه:
طبق ماده 22 ق. م.ع درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادر شده بوسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا دستگاه اجرایی و سایر پرداختیهایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز می باشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذیربط صادر می کند.
انواع درخواست وجه:
درخواست وجه از محل اعتبارات هزینه ای، تملک دارائی های سرمایه ای، اختصاصی خانه های سازمانی ، سپرده ، شرکتهای دولتی.
نحوه تنظیم درخواست وجه:
الف - برای تنظیم درخواست وجه از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای ستون های اعتبار مصوب طبق (ماده 7 ق. م ع) و تخصیص ابلاغ شده طبق ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه و مبلغ قابل درخواست به میزان تخصیص و همچنین جمع کل دریافتی تکمیل گردد و همچنین درخواست وجه بایستی شامل شماره ، تاریخ، کد دستگاه، شماره حساب بانکی و برنامه ها و طرح ها و با امضای ذیحساب صادر گردد.
ب- برای تنظیم درخواست وجه از محل درآمد اختصاصی، خانه های سازمانی ، شرکت های دولتی و سپرده مبلغ درخواست وجه به میزان وصولی درآمد دستگاه بستگی دارد و همچنین درخواست وجه بایستی شامل شماره، تاریخ، شماره حساب بانکی و امضای ذیحساب باشد.
  
مدارک مورد نیاز
 فرم درخواست وجه تکمیل شده توسط دستگاه متقاضی
حداکثر زمان انجام خدمت
در صورت کامل بودن مدارک حداکثر 30 دقیقه
نمونه الکترونیکی  وهمچنین نسخه قابل چاپ فرم درخواست وجه در بخش فرمهای مورد نیاز خدمات موجود می باشند
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^