گروه اقتصادي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
كتاب يارانه ها چيستي ،چرايي ،چگونگي در خصوص هدفمند سازي يارانه ها تهيه شده در گروه اقتصادي سازمان


کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^