پیوندها

نحوه وصول درآمدهاي عمومي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
نحوه وصول درآمدهاي عمومي:
كليه دستگاههاي اجرايي، درآمد وصولي خود را در 25 هرماه به حساب تمركز درآمد عمومي خزانه واريز و اعلاميه بانكي مبلغ واريزي را به همراه فرم 6 ، جهت دريافت شماره بستانكاري به خزانه معين استان ارسال مي نمايند. مبلغ واريزي فرم 6 ارسالي بايد شامل كد بودجه اصلي، كد بودجه فرعي و مبلغ واريز شده و همچنين شماره و تاريخ و امضاي ذيحساب باشد.
-     دستگاههايي كه داراي مجوز استفاده از درآمدهاي وصولي خود براي هزينه كردن باشند بايستي براي درآمدهاي ارسالي خود تائيديه سه امضايي درخواست بكند.
-     كليه دستگاههاي اجرايي كه به خزانه معين درآمد واريز كرده اند در پايان سال مالي درخواست تاييديه جهت الصاق به حساب نهايي را مي كنند.
 
مدارك مورد نياز
  فرم 6 تكميل شده توسط دستگاه اجرايي   
زمان مورد نياز براي انجام خدمت
  در صورت تكميل بودن مدارك وعدم وجود اشكال حداكثر 30 دقيقه
نمونه الكترونيكي  وهمچنين نسخه قابل چاپ فرم 6 در بخش فرمهاي مورد نياز خدمات موجود مي باشند .
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^