پیوندها

نحوه وصول درآمدهاي عمومي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
نحوه وصول درآمدهای عمومی:
کلیه دستگاههای اجرایی، درآمد وصولی خود را در 25 هرماه به حساب تمرکز درآمد عمومی خزانه واریز و اعلامیه بانکی مبلغ واریزی را به همراه فرم 6 ، جهت دریافت شماره بستانکاری به خزانه معین استان ارسال می نمایند. مبلغ واریزی فرم 6 ارسالی باید شامل کد بودجه اصلی، کد بودجه فرعی و مبلغ واریز شده و همچنین شماره و تاریخ و امضای ذیحساب باشد.
-     دستگاههایی که دارای مجوز استفاده از درآمدهای وصولی خود برای هزینه کردن باشند بایستی برای درآمدهای ارسالی خود تائیدیه سه امضایی درخواست بکند.
-     کلیه دستگاههای اجرایی که به خزانه معین درآمد واریز کرده اند در پایان سال مالی درخواست تاییدیه جهت الصاق به حساب نهایی را می کنند.
 
مدارک مورد نیاز
  فرم 6 تکمیل شده توسط دستگاه اجرایی   
زمان مورد نیاز برای انجام خدمت
  در صورت تکمیل بودن مدارک وعدم وجود اشکال حداکثر 30 دقیقه
نمونه الکترونیکی  وهمچنین نسخه قابل چاپ فرم 6 در بخش فرمهای مورد نیاز خدمات موجود می باشند .
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^