پیوندها

اطلاعيه ستاد سرمايه گذاري
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم

اطـلاعيــه

به آگاهي كليه متقاضيان صدور مجوز فعاليت هاي اقتصادي درسطح استان مي رساند كه به منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايه گذاري و صدورمجوز فعاليت هاي اقتصادي براي بخش هاي غيردولتي، كليه مراجع مسئول صدور مجوزها و يا ارائه خدمات مرتبط با فعاليت هاي اقتصادي مكلف به رعايت مهلت هاي قانوني بشرح زير مي باشد:
1. حداكثر 10 روز از تاريخ ثبت درخواست، جهت ارائه پاسخ كتبي مثبت يا منفي به متقاضي:
- در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع ذيربط موظف است علت را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعلام نمايد.
- در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذيربط موظف است فهرست مدارك مورد نياز و عندالزوم صورت هزينه هاي قانوني را كتباً به متقاضي اعلام نمايد.
2. حداكثر يك ماه پس از دريافت مدارك، جهت انجام كار، صدور پروانه، مجوز يا عقد قرارداد با متقاضي در صورت مثبت بودن پاسخ اوليه.
با توجه به مراتب فوق، چناچه متقاضيان از پاسخ منفي دريافت شده قانع نشوند و يا در صورت مثبت بودن پاسخ اوليه، مهلت هاي قانوني فوق الذكر رعايت نشود متقاضيان مي توانند اعتراض خود را كتباً به"ستاد سرمايه گذاري استان: قم- بلوار امين- بلوار الغدير- بعد از پمپ بنزين-سازمان امور اقتصادي و دارايي" (موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون اجراي سياست-هاي كلي اصل 44 قانون اساسي) تسليم نمايند.
آدرس دبيرخانه ستاد سرمايه گذاري استان قم: بلوار امين- بلوار الغدير- بعد از پمپ بنزين-سازمان امور اقتصادي و دارايي
در مواردي كه طرح متقاضي به موافقت دستگاه هاي فرا استاني نياز داشته باشد به اعتراض وي در هيأت رسيدگي فرا استاني كه دبيرخانه آن در سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران (به نشاني: تهران، ميدان امام خميني، خيابان داور، ساختمان شماره4 شهيد ابراهيمي وزارت امور اقتصادي و دارايي) استقرار دارد رسيدگي خواهد شد.
شماره تماس ونمابر مركز خدمات ودبيرخانه ستاد سرمايه گذاري استان قم : 32121300-025

باسمه تعالي

فرم تسليم اعتراض به ستاد سرمايه گذاري استان قم و هيأت رسيدگي فرا استاني

موضوع تبصره 2 ماده 7 اجراي سياستهاي كلي اصل 44

1. مشخصات اعتراض كننده:
الف) شخص حقيقي
- نام و نام خانوادگي:
- نام پدر:
- شماره شناسنامه:
- كد ملي:
ب) شخص حقوقي
- شركت:
- شماره ثبت شركت:
- مقيم: :
- موضوع فعاليت:

2. نام مرجع مسئول صدور مجوز يا ارائه دهنده خدمت مورد تقاضا:
3. عنوان مجوز يا خدمت تقاضا شده:
4. شماره ارجاع / شماره پرونده در دستگاه متشاكي:

5. علت اعتراض:
 قانع نشدن از پاسخ منفي مرجع مسئول
 عدم رعايت مهلت هاي قانوني مقرر در ماده 7 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44
توضيحات:

6. شرح مختصري از اقدامات صورت پذيرفته توسط متقاضي (معترض) براي أخذ مجوز يا خدمت قبل از اعتراض:

7. فهرست مدارك مرتبط ضميمه شده:
8. اطلاعات تماس با متقاضي:
- شماره تماس:
- شماره تلفن همراه:
- پست الكترونيك:
- آدرس متقاضي:

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^