پیوندها

معرفي ستاد ومركز خدمات
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
معرفي ستاد سرمايه گذاري استان

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران و متعاقب آن شروع جنگ تحميلي، تمركز دولت بر بسياري از صنايع و فعاليت هاي اقتصادي كشور امري اجتناب ناپذير مي نمود به گونه اي كه در صدر اصل44 قانون اساسي نيز بسياري از فعاليت هاي مهم و پايه اي شامل بانكداري، تامين نيرو، صنايع مادر و پايه و ... ، دولتي و تحت مالكيت دولت منظور شده بود و مالكيت فعاليت هاي مذكور خصوصاً در شرايط حساس دوران جنگ تحميلي در اختيار كامل دولت قرار گرفت.

اعضاي ستاد

محل استقرار دبيرخانه: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان
رئيس ستاد: استاندار يا معاون برنامه ريزي
دبير ستاد: رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان
اعضاي ستاد: روساي سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت معدن و تجارت، جهاد كشاوزي، تعاون كار و رفاه اجتماعي، حفاظت محيط زيست استان

ارتباط با ما

شماره تماس مركزخدمات ودبيرخانه ستاد سرمايه گذاري استان قم؛32121300-025
آدرس: قم- بلوار الغدير، بعد از پمپ بنزين ،سازمان امور اقتصادي ودارايي استان قم

معرفي مركزخدمات

با توجه به اهميت، ضرورت و نقش سرمايه گذاري در رونق دهي به اقتصاد كشور، بهبود فضاي كسب و كار و دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار و تلاش در راستاي تسهيل و تسريع در تشويق، پذيرش و حمايت از سرمايه گذار داخلي و خارجي و شناسايي فرصتهاي سرمايه گذاري و معرفي آنها به متقاضيان سرمايه گذاري جهت هدايت منابع مورد نظر به زيرساختهاي اقتصادي مورد نياز، مركز خدمات سرمايه گذاري در همين راستا و به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب سال1381 و فصل چهارم آييننامه اجرايي آن و به استناد مصوبه هيئت محترم وزيران به شماره 26986/44458 مورخ 89/02/08، در سطح استان و به رياست استاندار در محل سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل گرديده است.
مركز خدمات سرمايه گذاري استان كانون مراجعه متقاضيان سرمايه گذاري در سطح استان است و ضمن انجام امور تفويضي از سوي سازمان سرمايه گذاري خارجي و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و اعمال اختيارات مربوط، مرجع هماهنگي استان با سازمان خواهد بود. اين مركز به استناد ماده17 آييننامه فوق متشكل از نمايندگاني تام الاختيار از سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد كشاوزي، كار و امور اجتماعي، بازرگاني و ادارات كل تعاون و حفاظت محيط زيست استان قم ميباشد.
طبق ماده6 مصوبه فوق نمايندگان تام الاختيار معرفي شده از طرف دستگاه ها علاوه بر حضور در جلسات، حسب نياز و متناسب با حجم متقاضيان سرمايه گذاري خارجي و مراجعه سرمايه گذاران با اعلام رئيس مركز در محل مركز مستقر و در كوتاهترين زمان ممكن نسبت به اخذ مجوزهاي لازم و رفع موانع و مشكلات اقدام و نتيجه اقدامات خود را به رئيس مركز گزارش مي نمايند. طبق تبصره همين ماده چنانچه ظرفت يك ماه دستگاه اجرايي مجوز مربوط را صادر نكند يا دلايل مخالف خود را مستند اعلام نكند مركز خدمات سرمايه گذاري استان با تشخيص استاندار راساً مجوز مربوط را صادر مي كند.


کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^