پیوندها

تمركز وتلفيق حسابها
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
اداره تمرکز وتلفیق حسابها :
 
در اجرای قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب اسلامی مصوب 22/4/1365 مجلس شورای اسلامی وماده 95قانون محاسبات عمومی کشور:
وظیفه وصول ورسیدگی صورت حسابهای دریافت وپرداخت دستگاههای اجرائی ،شرکتهای دولتی
موسسات ونهاد های عمومی غیردولتی و دانشگاهها موضوع ماده 95 (ق .م .ع .ک ) راعهده دار می باشد.
همچنین ابلاغ دستور العملهای رسیده به ذیحسابیها وپیگیری ونظارت بر حسن اجرای آنها (موضوع ماده 128 ق .م .ع .ک )
مدارک مورد نیاز :
صورت حسابهای دریافت وپرداخت ماهانه و نهائی دستگاههای اجرائی (موضوع ماده 95 ق.م.ع.ک )
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^