تماس با ما

تهران – خیابان ناصرخسرو – ساختمان کاخ وزارت امور اقتصادی و دارائی – طبقه 5 – اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار
صندوق پستی: 1114943661
پست الکترونیک: AMVALEDOLATI@MEFA.GOV.IR

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

1

فاطمه وظیفه دادگر

مدیرکل

39902611- 33967092

33967099

2

فرحدخت گودرزی

معاون مدیرکل

39902612- 33967094

33967096

3

محسن رفیعیان

معاون مدیرکل

39903036- 33967093

33967096

4

بهمن گائینی

معاون مدیرکل

39903235- 33967169

33967169

5

محمد دانشی فر

رئیس اداره امور خودروهای دولتی

39902903- 33967097

33967096

6

وحید حبیبی

رئیس اداره نظارت و حسابرسی

39902621- 33967095

33967095

7

سید رضا عباسی

رئیس اداره آمار و اطلاعات اسناد مالکیت دولتی

39903249- 33967098

33967096

8

هادی حیدریان

رئیس اداره اموال غیرمنقول

39903247- 33967172

33967096

9

علی هاشم زاده

رئیس اداره اموال منقول

39904276- 33967655

33.967096

10

حسن طیبی

رئیس گروه امور حقوقی و ثبتی

39903214- 33967708

33967708

11

رسول صریحی

سرپرست اداره حسابداری

39903230- 33967168

33967096

12

محمد خانپور

رئیس اداره تشخیص اوراق بهادار

39903238- 33967166

33967096

13

ندا کشاورزی

مسئول پورتال

39902526

33967691

^