پیوندها

واحد پرداخت (صدورچك)
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
  • صدور چک مطابق درخواست وجه های ارسال
  • اسناد حسابداری صادره توسط سایر واحدهای قسمت خزانه
  • درخواست وجه تامین اعتبار شده
  • تائیدیه های واریز وجه به حساب
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^