پیوندها

واحد پرداخت (صدورچك)
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : قم
  • صدور چك مطابق درخواست وجه هاي ارسال
  • اسناد حسابداري صادره توسط ساير واحدهاي قسمت خزانه
  • درخواست وجه تامين اعتبار شده
  • تائيديه هاي واريز وجه به حساب
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^