*غضنفر آرام، مدیرکل

نشاني: ياسوج، ميدان استانداري، خيابان شهيد دستجردي

تلفن:33224814-074  
 

* فرزاد بختیاری، معاون توسعه مدیریت و منابع

نشانی: یاسوج، میدان استانداری، خیابان شهید دستجردی

تلفن:33224814-074

 

*طاهر شريف پور، معاون اقتصادي 

نشاني: ياسوج، خیابان ارتش، اداره خزانه معين، معاونت اقتصادی

تلفن:233227744-074

^