اهداف و وظایف
 

در قانون تفريغ بودجه سال هاي پس از انقلاب و آيين نامه اجرايي آن  موارد و تكاليفي  براي وزارت امور اقتصادي و دارايي تعريف شده است كه از آن جمله تهيه دستورالعمل چگونگي تهيه و تنظيم صورتحساب عملكرد بودجه سالانه كل كشور و اصلاحيه آن (مواد 3، 4، 5، 10) و همچنين تكليف ساير دستگاه هاي اجرايي در خصوص ارايه حساب (ماده 2) مي باشد. متعاقباً، تكاليف مندرج در قانون فوق الاشاره بعضاً در موادي از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب شهريور ماه 1366 خصوصاً در مواد (72، 95، 98، 99، 100، 105و132) براي دستگاه هاي اجرايي و در مواد (103) و (128) نيز صريحاً در خصوص وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين شد. تكاليف تعيين شده در اين مواد براي وزارت امور اقتصادي و دارايي كه توسط اداره كل هماهنگي و تلفيق حساب ها و روش هاي حسابداري انجام مي شود، به شرح ذيل است :
الف) تهيه صورتحساب عملكرد هرسال مالي حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تامين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه ي سال مربوط به همراه صورت گردش نقدي خزانه و رايه همزمان آن به ديوان محاسبات كشور و هيئت وزيران (موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور).
ب) تهيه نمونه اسناد مورد قبول در پرداخت هزينه ها و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب كه با تاييد ديوان محاسبات كشور تعيين و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود.

علاوه بر وظايف ياد شده، اين اداره كل عهده دار انجام امور ذيل نيز مي باشد :
1- پيگيري و مراقبت در ارايه به موقع صورتحساب دريافت و پرداخت ماهانه و نهايي و صورت هاي مالي دستگاه هاي اجرايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند.
2- بررسي صورتحساب هاي واصله ماهانه و نهايي دستگاه هاي اجرايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند.اين بررسي ها براساس رهنمودها و بخشنامه هاي صادره انجام مي شود و در صورت وجود موارد واخواهي (عدم رعايت)، مراتب به طوركتبي به دستگاه هاي اجرايي ذيربط اعلام مي گردد.
3- بررسي و كنترل گزارشات حسابرسي واصله جهت اطمينان از رعايت موازين و مقررات قانوني و رهنمودهاي حسابداري براي درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور.
4- آموزش رهنمودهاي حسابداري.
5- بررسي صورتحساب عملكرد بودجه استان ها.
6- تهيه و تنظيم اصلاحيه صورتحساب عملكرد بودجه سنوات قبل.
7- پاسخ به استعلامات درخصوص موارد مرتبط با حسابداري، روش ها يا نحوه اعمال و اجراي رهنمودهاي صادره.

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^