• تحقیق و بررسی آمار و نتایج اقتصادی سیاستهای مالی، پولی و ارزی در سطح استان در چارچوب اهداف و برنامه های وزارت متبوع و ارائه پیشنهادات در این زمینه در سطح استان به منظور پیشبرد برنامه های وزارت متبوع .
 • نظارت بر فعالیتهای مالی دستگاههای اجرایی استان از طریق ذیحسابان سازمان در جهت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و رعایت قانون محاسبات عمومی .
 • نظارت و پیگیری در امر وصول منابع درآمدی دولت در سطح استان که در قوانین بودجه سالانه کل کشور منظور می شود .
 • دریافت و ثبت کلیه درآمدهای استانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه .
 • دریافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین و مقررات مالی کشور .
 • افتتاح حسابهای دولتی در استان برای کلیه دستگاههای اجرایی .
 • پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی استان در چارچوب مصوبات کمیته تخصیص استان
 • تهیه و تدوین گزارشهای مالی از نحوه و میزان وصول درامدهای استانی و ارسال به دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان .
 • ایجاد هماهنگی، راهنمایی و نظارت برحسن وظایف دستگاههای اجرایی استان از طریق معاونت هزینه .
 • انجام امور مربوط به اموال و اوراق بهادار و نظارت بر وصول و رسیدگی به آمارهای مربوطه .
 • موافقت با انتقال بلاعوض اموال منقول فی مابین ادارات کل تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات در سطح استان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه .
 • نظارت قبل از خرج بودجه عمومی دولت طبق مقررات قانون محاسبات عمومی از طریق ذیحسابان
 • تهیه و تدوین گزارشهای عملیاتی از واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارائی در سطح استان در دورهای زمانی مشخص و ارائه به مقامات استانی و وزارت متبوع .
 • تهیه گزارش ماهیانه مانده اعتبارات دستگاههای اجرایی و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح تصمیم گیرنده 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^