بخشنامه ها
بخشنامه شماره 54/131077 مورخ 1398/7/2 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نمونه فرمهای بودجه ای و اسناد و مدارک لازم در تهیه صورت حساب نهایی اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و راهنمای تکمیل فرم های بودجه ای و کنترل آن با تراز حس
بخشنامه شماره 54/98531 مورخ 1398/5/15 معاون محترم نظارت مالی و و خزانه دار کشور در خصوص تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1397 کل کشور و ارسال صورت های مالی سال 1397
بخشنامه شماره 54/69864 مورخ 1398/4/15 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص زمان اعمال ثبت های تعدیل حساب های بودجه ای اعتبار هزینه در پایان دوره متمم در دفاتر واحد گزارشگر
بخشنامه شماره 54/69066 مورخ 1398/4/12 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ابلاغ دستورالعمل حسابداری حواله ارزی
بخشنامه شماره 54/61671 مورخ 1398/4/3 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص مهلت ارسال صورتهای مالی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^