رهبری
رییس جمهور
دولت
...
قاسم بيشه
1390/5/1 شنبه   موسی ابن قاسم بیشه
 
سمت  نماینده وزیر و مدیرکل اموراقتصادی ودارایی مازندران
 
 
 
 
 
 
 
 

سوابق تحصیلی:
دکتری تخصصی پژوهشی

سوابق کاری:
- عضوهیأت عامل ومعاون برنامه ریزی،توسعه منابع و امورپشتیبانی سازمان خصوصی سازی کشور - ذیحساب ومدیرکل امورمالی وزارت اموراقتصادی ودارایی
- مدیرمالی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان
- معاون هزینه ورئیس خزانه استان گلستان - ذیحساب اعتبارات عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
- ذیحساب طرحهای عمرانی اداره کل نوسازی مدارس مازندران
- ذیحساب اداره کل تعاون مازندران - عضوجامعه حسابداران رسمی ایران
- عضوپیوسته انجمن متخصصین امورذیحسابی
- عضو کمیته فرعی ودائمی تدوین حسابداری دولتی وزارت اقتصادی ودارایی
- عضوکمیته تخصصی شورای نظارت مالی
- نماینده مجمع عمومی درکمیسیون ترک تشریفات مناقصه سازمان خصوصی سازی کشور
- عضوکمیته راهبردی آموزش توانمندسازی وزارت اقتصاد
 - عضوستاد مستندسازی اموال غیرمنقول وزارت اقتصاد ازسال 89 الی 91
- عضوکمیته کاهش تصدی های دولتی دروزارت اقتصاد ازسال 89 الی 91
- عضوشورای تحول اداری وزارت اقتصاد از سال 1390 تا کنون
- عضوهیأت تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری وزارت اقتصاد
- مشاورمالی سازمان سرمایه گذاری خارجیIFC
- عضوکمیته فنی وتخصصی امورمالی دستگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کشور
- عضوکمیته فنی وتخصصی بودجه وزارت بهداشت ودرمان
- عضوشورای تحول اداری وبهبودروشهای وزارت اقتصاد
- ذیحساب اداره کل دادگستری مازندران
- رئیس گروه تمرکز وتلفیق حسابهای سازمان اموراقتصادی ودارایی مازندران
- حسابدار


مهارتها:
- مدرس دروس حسابداری مالی،حسابرسی ،بودجه، قوانین مالی ، قوانین ومقررات طرحهای عمرانی،حسابداری دولتی،در دانشگاهها ومراکز آموزش عالی من جمله در دانشکده علوم اقتصاد از سال 1378 تا به حال
- دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول استان گلستان از سال 1385 تا 1389
- سازمان مدیریت صنعتی شمال - سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان
- دانشکده امام محمدباقر(ع) ساری  
 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir