رهبری
رییس جمهور
دولت
پنجشنبه 3 فروردين 1396   04:44:32
رضا اصغری
  • رضا اصغری مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان سیستان وبلوچستان
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir