سه‌شنبه 21 آبان 1398   10:59:40
...
جمالی
  • جمالی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir