وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اوراق بهادار
با عنایت به راه اندازی سیستم pc.pos برای ارائه خدمات در برخی دستگاه‎های اجرایی، چه اقداماتی در خصوص تعیین تکلیف قبض رسید وجوه دریافتی (نمونه 518) موجود در مخازن برخی از خزانه معین استان‎ها می‎بایست صورت گیرد.
بازرسی و رسیدگی به حساب مخازن اوراق بهادار خزانه معین استان ها و ذیحسابان دستگاه های اجرایی دریافت کننده اوراق بهادار در چه دوره های زمانی  می بایست انجام گیرد ؟
در زمان باز نمودن بسته‎های اوراق بهادار درخواستی خزانه معین استان ها، چه اقداماتی می‎بایستی صورت گیرد ؟
با توجه به ثبت عملیات گردش اوراق بهادار درسیستم مکانیزه خزانه معین استان ها، نیازی به ثبت گردش های مذکور در دفاتر می باشد؟
در تهیه و تنظیم فرم های تقاضای اوراق بهادار تکمیل امضاهای متن درخواست کفایت می‎کند؟
میزان تقاضای انوع اوراق بهادارتوسط خزانه معین استان ها بر چه اساس و دوره زمانی می باشد؟
آیا سند مالکیت 16 صفحه ای همچنان در زمره اوراق بهادار می باشد؟
  • 1394/9/23 دوشنبه
    آیا سند مالکیت 16 صفحه ای همچنان در زمره اوراق بهادار می باشد؟
با توجه به افزایش تعرفه خدمات قضایی، راهکار جلوگیری از غیر استفاده شدن تمبرهای دادگستری(500)،(1000) و(2000) ریالی موجود در خزانه معین استان ها و ذیحسابی های مربوطه چیست؟
دستگاه های فاقد ذیحساب، تمبر متفرقه مالیّاتی مورد نیاز خود را از کدام دستگاه های اجرایی دریافت می‎نمایند؟
  • 1394/9/23 دوشنبه
    دستگاه های فاقد ذیحساب، تمبر متفرقه مالیّاتی مورد نیاز خود را از کدام دستگاه های اجرایی دریافت می‎نمایند؟