يكشنبه 8 اسفند 1395   11:33:07
رضا حسینی
  • رضا حسینی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir