دوشنبه 30 مرداد 1396   12:50:35
...
فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درسال1396 (به‌صورت سفارشی)
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تأمین نیروی انسانی (امور خدماتی و ماشین نویسی) وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1396
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای واگذاری امور خدمات خودرویی (سرویس ایاب و ذهاب) وزارت امور اقتصادی و دارایی (سال 1396-1395)
مزایده عمومی تعداد 12 دستگاه اتومبیل مازاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای خدمات پشتیبانی و نگهداری تجهیزات رایانه‌ای و شبکه
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای سامانه مدیریت جامع اطلاعات بنگاهها و مجامع
آگهی تجدید فراخوان مناقصه مدیریت مجموعه های پلاژ ساری، سرعین اردبیل و زائر سرای مشهد
برگ شرایط برگزاری مزایده حق بهره برداری از مجموعه فرهنگی، ورزشی و آموزشی شهید گرکانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1395 (جدید)
برگ شرایط برگزاری مناقصه خدمات مدیریت مجموعه‌ های رفاهی پلاژ ساری، سرعین اردبیل و زائرسرای مشهد مقدس وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1395
مزایده عمومی تعداد 7 دستگاه خودروی مازاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای پشتیبانی و نگهداری تجهیزات رایانه ای و شبکه
مزایده عمومی تعداد 8 دستگاه خودروی مازاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1394
برگ شرایط برگزاری مناقصه مدیریت مجموعه‌ های رفاهی پلاژ ساری، سرعین اردبیل و زائر سرای مشهد مقدس وزارت امور اقتصادی و دارایی
آگهی تجدید مزایده عمومی ملک با پلاک ثبتی شماره720 فرعی از6723 اصلی واقع در بخش 12تهران
آگهی فراخوان مزایده عمومی ملک با پلاک ثبتی شماره720 فرعی از6723 اصلی واقع در بخش 12تهران
بيشتر
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir