وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
فهرست شركت هاي مورد تاييد ارائه دهنده سيستم نرم افزار نظام نوين اموال منقول غير مصرفي
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="border-collapse:collapse; width:350.35pt"> <tbody> <tr> <td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 194.45pt; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent" valign="top" width="259"> <div dir="rtl" style="line-height: 150%"><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"><span><span style="line-height:150%">شرکت </span><span style="line-height:150%">توسعه گران سیستمهای جامع</span></span></span></span></span></div> </td> <td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 155.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent" valign="top" width="208"> <div align="right" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-align: left"><span style="font-size:x-small"><span dir="ltr" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; line-height:150%"><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"><a href="http://amvaledolati.mefa.ir/Portal/Home/">(021) </a>88662422 - 88674047</span></span></span></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 194.45pt; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent" valign="top" width="259"> <div dir="rtl" style="line-height: 150%"><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"><span style="line-height:150%"><a href="http://www.arisrayaneh.co">شرکت اریس رایانه</a></span></span></span></span></div> </td> <td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 155.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent" valign="top" width="208"> <div align="right" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-align: left"><span style="font-size:x-small"><span dir="ltr" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; line-height:150%"><a href="http://amvaledolati.mefa.ir/Portal/Home/"><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">(0861) 3137730 (10خط)</span></span></span></a></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 194.45pt; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent" valign="top" width="259"> <div dir="rtl" style="line-height: 150%"><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"><span style="line-height:150%"><a href="http://www.radecg.net">شرکت تجارت الکترونیک راد یزد</a></span></span></span></span></div> </td> <td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 155.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent" valign="top" width="208"> <div align="right" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-align: left"><span style="font-size:x-small"><span dir="ltr" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; line-height:150%"><a href="http://amvaledolati.mefa.ir/Portal/Home/"><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">(0351) 7244427 - 7253825</span></span></span></a></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 194.45pt; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent" valign="top" width="259"> <div dir="rtl" style="line-height: 150%"><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"><span style="line-height:150%"><a href="http://www.jco.ir">شرکت جادوی فکر</a></span></span></span></span></div> </td> <td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 155.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent" valign="top" width="208"> <div align="right" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-align: left"><span style="font-size:x-small"><span dir="ltr" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; line-height:150%"><a href="http://amvaledolati.mefa.ir/Portal/Home/"><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">(0151) 3259659</span></span></span></a></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 194.45pt; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent" valign="top" width="259"> <div dir="rtl" style="line-height: 150%"><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><a href="http://www.systemgroup.net"><span style="color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="line-height:150%">شرکت</span></span></span><span style="color:#000000"> </span></a></span></span><span style="font-size:x-small"><span style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; line-height:150%"><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"><a href="http://www.systemgroup.net">همکاران سیستم</a></span></span><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><a href="http://amvaledolati.mefa.ir/Portal/Home/"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">شرکت قصر نقره ای</span></span></a><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"><a href="http://www.mphco.ir">شرکت مهندسی پردازشگران همدان</a></span></span><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"><a href="http://hesabsazanparsian.com">شرکت حساب سازان پارسیان</a></span></span><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><a href="http://amvaledolati.mefa.ir/Portal/Home/"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">شرکت مهندسی برنامه سازان ایده پردازعصر</span></span></a><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"><a href="http://www.rayannazm.com">شرکت رایان نظم</a></span></span><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">شرکت کوثر رایانه کارون</span></span><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"><a href="http://payamresan.net">شرکت پیام رسان زاگرس</a></span></span><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"><a href="http://www.novinandishan.com">شرکت نوین اندیشان تابان کوثر</a></span></span><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"><a href="http://hamtarayaneh.com">شرکت تحقیقاتی و اطلاع رسانی همتا رایانه</a></span></span><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"><a href="http://www.cibsystem.ir">شرکت سیب سیستم</a></span></span><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><a href="http://www.chargoon.com/"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">شرکت چارگون</span></span></a><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"><a href="http://www.dadenegar.com">شرکت خدمات مهندسی داده نگار</a></span></span><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><a href="http://amvaledolati.mefa.ir/Portal/Home/"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">شرکت خدمات طرح پردازان آذرخش</span></span></a><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"><a href="http://www.farjamco.com">شرکت فرجام فراپرداز</a></span></span><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"><a href="http://www.danacomputer.com">شرکت خدمات دانا کامپیوتر</a></span></span><span style="font-size:small"></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><a href="http://www.danacomputer.com">شرکت طرح پرداز جلگه</a></span></span><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"></span></span><br /> <a href="http://ican.ir"><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small">شرکت داده نگاران نرم افزار پارسی (آی کن) </span></span></a></span><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:black; line-height:150%">       <br /> <span style="font-size:x-small"><span style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; line-height:150%"><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"><a href="http://www.dadenegar.com">شرکت </a><a href="http://www.ndasoftware.com">عصر جدید داده ها </a>                         </span></span></span></span></span></span><span style="line-height:150%"><a href="http://www.arvinrs.com"><span style="color:#0099cc"> </span></a></span><span style="line-height:150%"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="line-height:150%"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:tahoma,sans-serif; line-height:150%"><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><a href="http://www.dadenegar.com"><span style="color:#0099cc">شرکت </span></a></span></span></span></span></span></span></span></span><a href="http://www.arvinrs.com"><span style="color:#0099cc"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="line-height:150%"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:tahoma,sans-serif; line-height:150%"><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small">آروین رایان سیستم</span></span></span></span></span></span></span></span></span></a></span><span style="line-height:150%"><a href="http://www.arvinrs.com"><span style="color:#0099cc"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span style="line-height:150%"><span style="font-size:x-small"><span style="font-family:tahoma,sans-serif; line-height:150%"><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></a><span style="color:#0099cc"> </span></span><br /> <span style="color:black; line-height:150%"> <a href="http://www.hesabrayan.com">شرکت حساب رایان پارس</a>     <br /> <a href="http://www.moinedarat.com">شرکت معین ادارات بهینه ساز</a>                <br />                                       </span></span></span></span></div> </td> <td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 155.9pt; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent" valign="top" width="208"> <div align="right" dir="rtl" style="line-height: 150%; text-align: left"><span style="font-size:x-small"><span dir="ltr" style="color:black; font-family:tahoma,sans-serif; line-height:150%"><span style="font-family:tahoma"><a href="http://amvaledolati.mefa.ir/Portal/Home/"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">(021) 83382501</span></span></a><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><a href="http://amvaledolati.mefa.ir/Portal/Home/"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">(0711) 2233274 - 2246539</span></span></a><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><a href="http://amvaledolati.mefa.ir/Portal/Home/"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">(0811) 8234444 - 8234455</span></span></a><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><a href="http://amvaledolati.mefa.ir/Portal/Home/"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">(0311) 6637113 - 16</span></span></a><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><a href="http://amvaledolati.mefa.ir/Portal/Home/"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">(081) 38322900- 38321900</span></span></a><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><a href="http://www.rayannazm.com/"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">(021) 88718586 -7</span></span></a><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><a href="http://amvaledolati.mefa.ir/Portal/Home/"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">(0611) 3368427</span></span></a><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><a href="http://amvaledolati.mefa.ir/Portal/Home/"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">(0381) 3349990</span></span></a><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><a href="http://amvaledolati.mefa.ir/Portal/Home/"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">(0321) 2244015</span></span></a><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><a href="http://amvaledolati.mefa.ir/Portal/Home/"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">(0511) 7619922</span></span></a><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><a href="http://amvaledolati.mefa.ir/Portal/Home/"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">(0151) 3408007 - 8</span></span></a><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><a href="http://www.chargoon.com/"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">(021) 84202 - 84203301</span></span></a><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><a href="http://www.dadenegar.com/"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">(087) 33662165 - 7</span></span></a><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><a href="http://amvaledolati.mefa.ir/Portal/Home/"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">(021) 66911123-27</span></span></a><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><a href="http://www.farjamco.com/"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">(021) 88848481-2</span></span></a><span style="font-size:small"><span style="color:#000000"></span></span></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma"><span dir="ltr" style="color:black; line-height:150%"><a href="http://amvaledolati.mefa.ir/Portal/Home/"><span style="font-size:small"><span style="color:#000000">(0411) 3373535</span></span></a></span><span style="font-size:small"><span dir="ltr" style="color:black; line-height:150%"><br /> (0131) 3232645<br /> (021)88657800<br /> <span style="font-size:x-small"><span style="font-family:tahoma"><span style="font-size:small"><span dir="ltr" style="color:black; line-height:150%"><br /> (021)22174864-22170817</span></span></span></span></span></span></span></span><br /> 44291503(021)<br /> 87760(021)<br /> 021-22021017<br /> <br />  </div> </td> </tr> </tbody> </table>