دوشنبه 4 بهمن 1395   20:23:36
آرمین کریمی
  • آرمین کریمی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir