يكشنبه 8 اسفند 1395   11:35:29
داود غفارپور
  • داود غفارپور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir