يكشنبه 3 ارديبهشت 1396   14:25:55
داود غفارپور
  • داود غفارپور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir