دوشنبه 30 بهمن 1396   23:22:08
...
علی نمازی
  • علی نمازی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir