وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
دستورالعملها
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی
دستورالعمل یادداشت های توضیحی صورتهای مالی واحد گزارشگر

 
دستورالعمل مکمل حسابداری اسناد خزانه اسلامی
دستورالعمل حسابداری خزانه معین استان
دستورالعمل حسابداری بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) 
شیوه نامه اجرایی شناخت،اندازه گیری و گزارشگری بدهی ها
دانلود دستورالعمل اوراق اجاره 
نامه مهم دیوان محاسبات در خصوص تکلیف دستگاههای اجرایی در ورود اطلاعات فضاها و ساختمان های اداری

صورتجلسه مشترک معاونت  نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات در خصوص دوره متمم سال 1394


بخشنامه شماره 12279/54 مورخ 30/1/1395 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ابلاغ دستورالعمل حسابداری اسناد خزانه اسلامی


دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

پاسخ معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص استعلام از تایید ذیحسابی دستگاههای اجرایی ذیربط برای پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران و جانبازان


دستورالعمل دیوان محاسبات در خصوص چگونگی اجرای تبصره (1) ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور


دستورالعمل ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور


دستورالعمل کسری ابواب جمعی

نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص استعلام از امکان تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از دولت با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی


ابلاغ دستورالعمل قیر یارانه ایاز سوی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

دستورالعمل تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی


دستورالعمل شماره 142600 مورخ 4/7/1394 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور راجع به شرایط واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده به بخش غیر دولتی


دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس)
123>>>