وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
آیین نامه ها و مصوبات
آیین نامه فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
 آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 96 کل کشور
مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی
بخشنامه 57/64164 مورخ 96/4/11 در خصوص صدور اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی

 

آیین ‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور


تصویب نامه شماره 33263/ت54270ه مورخ 1396/3/23 هیات محترم وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی جزء (1) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات 
دستورالعمل حسابداری بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) 
مصوبه هیات وزیران در خصوص مطالبات دولت ناشی از احکام
آیین نامه اجرایی بند(ل) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

 
شیوه نامه اجرایی شناخت،اندازه گیری و گزارشگری بدهی ها
مصویه هیات وزیران در خصوص تعهد مازاد بر تخصیص های ابلاغی تمامی دستگاههای اجرایی ملی و استانی و شرکتهای دولتی

آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا


آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور


آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
آیین نامه اجرایی بندهای  (الف) (ب) (ج) و (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
12345678910...>>>