وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
آیین نامه ها و مصوبات
آیین نامه اجرایی جزء (1) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات 
دستورالعمل حسابداری بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) 
مصوبه هیات وزیران در خصوص مطالبات دولت ناشی از احکام
آیین نامه اجرایی بند(ل) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

 
شیوه نامه اجرایی شناخت،اندازه گیری و گزارشگری بدهی ها
مصویه هیات وزیران در خصوص تعهد مازاد بر تخصیص های ابلاغی تمامی دستگاههای اجرایی ملی و استانی و شرکتهای دولتی

آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا


آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور


آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
آیین نامه اجرایی بندهای  (الف) (ب) (ج) و (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
تصویبنامه در خصوص مصداق نداشتن ماده (۵ )قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای داراییهای سرمایهای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


 
آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی

 
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3)  ماده( ١٣٩) اصلاحی قانون مالیات ھای مستقیم

 
اصلاح ماده(22) الحاقی آیین نامه اجرایی  ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (١7) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازھای کشور و تقویت آنھا در امر صادرات

 
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
12345678910...>>>