وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بخشنامه ها
مصوبه هیات وزیران در خصوص مطالبات دولت ناشی از احکام
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع مواد (2) و (3)و (4) قانون محاسبات عمومی کشور 
بخشنامه سازمان حسابرسی در خصوص اجرای مقررات بند(پ) ماده(1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی در مورد گزارش بدهی ها و مطالبات دستگاههای اجرایی به همراه فرم قرارداد و نمونه گزارش حسابرس مستقل.
بخشنامه شماره  55/171040 مورخ 95/9/17  اداره کل خزانه در خصوص تعیین تکلیف چکهای مصرف نشده و بین راهی توسط دستگاههای اجرایی
بخشنامه شماره 57/142421 مورخ 1395/8/4 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص امکان صدور اسناد خزانه اسلامی برای کسر سپرده حسن اجرای کار
بخشنامه شماره 51/139574 مورخ 1395/8/1 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص مبنای اختصاص برچسب به اموال منقول غیرمصرفی
بخشنامه شماره 57/136151 مورخ 1395/7/26 در خصوص ارسال اطلاعات بدهی ها و مطالبات دستگاههای مشمول

 
بخشنامه هیات وزیران  در خصوص عدم امکان استفاده پیمانکاران کوچک و طلبکار از دولت از اسناد خزانه

 
بخشنامه هیات وزیران  در خصوص اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 5 قانون بودجه سال 95 کل کشور

 
بخشنامه هیات وزیران در خصوص اجرای تبصره 37 قانون اصلاح قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور

 
بخشنامه اداره کل خزانه در خصوص اصلاح حساب جزء (2) بند (3) تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 به پرداخت اعتبارات از محل بودجه عمومی
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی جهت دریافت تاییدیه مصارف و منابع در سال 95

دانلود بخشنامه بودجه سال 1396  کل کشور  


بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پرداخت پاداش و کمک رفاهی دستگاه اجرایی
بخشنامه شماره 54/103310  مورخ 1395/6/7 در خصوص ابلاغ دستورالعمل حسابداری وجوه مصرف نشده تملک دارائی های سرمایه ای انتقالی از سال 1393 ( موضوع بند )الف) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1394) و فرم وضعیت وجوه مصرف نشده سنوات قبل اعتبارات تملک دارائیهای  سرمایه ای
بخشنامه شماره 97077/57 جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
بخشنامه شماره 97379/54 جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ارسال صورتهای مالی در سامانه سناما

 
بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص  ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور
بخشنامه شماره 50000/83 مورخ 1395/04/13 دیوان محاسبات در خصوص اجرایی شدن ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر انجام عملیات پرداخت الکترونیکی کلیه حسابها دولتی.
بخشنامه هیات دولت در خصوصو پرداخت وجه یا پاداش برای شرکت های که در خارج از کشور ایجاد و ثبت می گرددند از سوی شرکت ها و بانک های دولتی و عمومی

 
12345678>>>