وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بخشنامه ها
بخشنامه شماره  57/28253 مورخ 1397/2/22 در خصوص گزارشگری بدهی ها و مطالبات به مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی
نامه دیوان محاسبات درخصوص ممنوعیت تامین هزینه افطاری توسط  کلیه دستگاههای اجرائی
افزایش حقوق کلیه مستمری های بازنشستگی و از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی 
بخشنامه شماره 54/24722 مورخ 1397/2/17  در خصوص نحوه گزارشگری دستگاه اجرایی دارای اعتبار استانی
بخشنامه پرداخت حقوق سال 1397
بخشنامه در خصوص بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور - تفاوت تطبیق موضوع مواد 71و78 قانون مدیریت خدمات کشوری
بخشنامه شماره 57/224237 مورخ 96/10/10 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تعیین روش واگذاری اسناد خزانه اسلامی
بخشنامه شماره 54/153351 مورخ 1396/7/29 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نحوه صدور تأییدیه های دریافتی اسناد خزانه اسلامی ویژه سال1395

 
در خصوص نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق شاغلین 
بخشنامه شماره 55/122455 مورخ 1396/6/21 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور راجع به موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
بخشنامه شماره 57/129329 مورخ 1396/6/29 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ارسال گزارش سالانه حسابرسی شده بدهی ها و مطالبات ( از محل بودجه عمومی)
بخشنامه شماره 54/129315 مورخ 1396/6/29 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری دایمی واگذاری داراییهای دولت
بخشنامه به دستگاههای اجرایی موضوع بند(الف) تبصره (20) قانون بودجه سال 1396 کل کشور در خصوص سود سپرده

 
بخشنامه شماره 54/102272 مورخ 96/5/29 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نحوه منقضی کردن پیش پرداخت ها و موجودی ها
بخشنامه شماره 57/93952 مورخ 96/5/17 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تمدید مهلت واریز مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای

 
بخشنامه شماره 1316055 مورخ 96/5/15 رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی دستگاههای اجرایی

 
بخشنامه 57/64164 مورخ 96/4/11 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص صدور اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی

 
بخشنامه 57/64164 مورخ 96/4/11 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص صدور اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی

 
بخشنامه شماره 57/46717 مورخ 1396/3/16 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص واگذاری اسناد خزانه اسلامی در نظام بانکی در قبال سپرده حسن اجرای کار
بخشنامه شماره 57/23077 مورخ 1396/2/16 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص پرداخت و تسویه دیون دولت به اشخاص

 
123456789>>>