وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اموال غیر منقول
آيا امكان استفاده از وجوه حاصل از فروش اموال غير منقول مازاد بر نياز براي خريد اموال غير منقول جود دارد؟
  • 1389/5/4 دوشنبه
    آيا امكان استفاده از وجوه حاصل از فروش اموال غير منقول مازاد بر نياز براي خريد اموال غير منقول جود دارد؟
آيا خريد ساختمان هاي جديد براي دستگاههاي اجرايي در سال جاري ( 1388 ) امكانپذير است ؟
  • 1389/5/4 دوشنبه
    آيا خريد ساختمان هاي جديد براي دستگاههاي اجرايي در سال جاري ( 1388 ) امكانپذير است ؟
در حال حاضر واگذاري اراضي مورد نياز دستگاههاي اجرايي از چه طرقي انجام مي پذيرد؟
  • 1389/5/4 دوشنبه
    در حال حاضر واگذاري اراضي مورد نياز دستگاههاي اجرايي از چه طرقي انجام مي پذيرد؟