وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تماس با ما

تهران – خیابان ناصرخسرو – ساختمان کاخ وزارت امور اقتصادی و دارائی – طبقه 5 – اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار
صندوق پستی: 1114943661

پست الکترونیک: AMVALEDOLATI@MEFA.GOV.IR

ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن
نمابر
1
فریدون قربانپور
مدیرکل
39902611- 33967092
33967099
2
فرحدخت گودرزی
معاون مدیرکل
39902612- 33967094
33967096
3
محسن رفیعیان
معاون مدیرکل
39903036- 33967093
33967096
4
بهمن گائینی
معاون مدیرکل
39903235- 33967169
33967169
5
محمد دانشی فر
رئیس اداره امور خودروهای دولتی
39902903- 33967097
33967096
6
وحید حبیبی
رئیس اداره نظارت و حسابرسی
39902621- 33967095
33967095
7
سید رضا عباسی
رئیس اداره آمار و اطلاعات اسناد مالکیت دولتی
39903249- 33967098
33967096
8
هادی حیدریان
رئیس اداره اموال غیرمنقول
39903247- 33967172
33967096
9
علی هاشم زاده
سرپرست اداره اموال منقول
39902620- 33967655
33.967096
10
حسن طیبی
رئیس گروه امور حقوقی و ثبتی
39903214- 33967708
33967708
11
مظفر زارعی
سرپرست اداره حسابداری
39903230- 33967168
33967096
12
محمد خانپور
رئیس اداره تشخیص اوراق بهادار
39903238- 33967166
33967096
13
لنگا هاشمی
رئیس اداره امور عمومی
39902618- 33967096
33967096
14
سمانه محمدی
مدیر پورتال
39903225
33967076