وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
انتصابات مركز
آقای محمود ایرج ، طی حکمی مورخ 3/12/1395 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب سازمان اداری و استخدامی کشور ، منصوب گردیدند.
آقای سید محمد حسین شریفی ، طی حکمی مورخ 11/11/1395 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، منصوب گردیدند.
آقای علیرضا ادبی نیا ، طی حکمی مورخ 11/11/1395 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت کشور ، منصوب گردیدند.
آقای مهدی خویینی ، طی حکمی مورخ 11/11/1395 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وسازمان ثبت احوال کشور ، منصوب گردیدند.
آقای حمیدرضا رضوانی ، طی حکمی مورخ 11/11/1395 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، منصوب گردیدند.
آقای کاظم باقری خلیلی ، طی حکمی مورخ 11/11/1395 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان بهزیستی کشور ، منصوب گردیدند.
آقای شهریار حیدری ، طی حکمی مورخ 6/10/1395 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان ملی بهره وری ایران ، منصوب گردیدند.
آقای احمد مرادی ، طی حکمی مورخ 14/10/1395 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان بهزیستی کشور ، منصوب گردیدند.
آقای سعید مسعودی ، طی حکمی مورخ 14/10/1395 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت نیرو ، منصوب گردیدند.
سرکار خانم فروغ قربانی ، طی حکمی مورخ 1395/9/30 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان غذا و دارو ، منصوب گردیدند.