وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
انتصابات مركز
سرکار خانم نیره صفدریان علی آبادی ، طی حکمی مورخ 13/9/1396 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، منصوب گردیدند.
آقای یعقوب صالح ، طی حکمی مورخ 13/9/1396 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرامور مالی اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ، منصوب گردیدند.
آقای روح اله ابراهیمی زواره ، طی حکمی مورخ 13/9/1396 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیر امور مالی شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، منصوب گردیدند.
آقای بهزاد دولتی ، طی حکمی مورخ 11/6/1396 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان امور دانشجویان، منصوب گردیدند.
آقای مسعود رازقی ، طی حکمی مورخ 23/5/1396 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیر امور مالی وزارت کشور، منصوب گردیدند.
آقای رضا صالحیان مقدم ، طی حکمی مورخ 16/5/1396 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور، منصوب گردیدند.
آقای غلامعباس رسولی منش ، طی حکمی مورخ 15/5/1396 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، منصوب گردیدند.
آقای علی مجیدی ، طی حکمی مورخ 21/5/1396 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، منصوب گردیدند.
آقای طالب زمزمی ، طی حکمی مورخ 21/5/1396 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی مرکز آمار ایران ، منصوب گردیدند.
آقای علیرضا صالحی ، طی حکمی مورخ 21/5/1396 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان حفاظت محیط زیست ، منصوب گردیدند.