وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
انتصابات مركز
آقای بهزاد دولتی ، طی حکمی مورخ 11/6/1396 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان امور دانشجویان، منصوب گردیدند.
آقای مسعود رازقی ، طی حکمی مورخ 23/5/1396 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیر امور مالی وزارت کشور، منصوب گردیدند.
آقای رضا صالحیان مقدم ، طی حکمی مورخ 16/5/1396 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور، منصوب گردیدند.
آقای غلامعباس رسولی منش ، طی حکمی مورخ 15/5/1396 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، منصوب گردیدند.
آقای علی مجیدی ، طی حکمی مورخ 21/5/1396 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، منصوب گردیدند.
آقای طالب زمزمی ، طی حکمی مورخ 21/5/1396 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی مرکز آمار ایران ، منصوب گردیدند.
آقای علیرضا صالحی ، طی حکمی مورخ 21/5/1396 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان حفاظت محیط زیست ، منصوب گردیدند.
آقای سید حسین پورهاشمی سیگارودی ، طی حکمی مورخ 21/5/1396 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی دادگستری استان تهران ، منصوب گردیدند.
آقای امیر هوشنگ عظیمی ، طی حکمی مورخ 21/5/1396 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت راه و شهرسازی، منصوب گردیدند.
آقای محسن زاغیان ، طی حکمی مورخ 21/5/1396 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی دادگستری استان تهران، منصوب گردیدند.