وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
انتصابات مركز
آقای غلامحسن اصلاحی ، طی حکمی مورخ 1396/11/25 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، منصوب گردیدند.
آقای محمود رشیدی اقدم ، طی حکمی مورخ 1396/11/11 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان حج و زیارت، منصوب گردیدند.
آقای حسین زراعتی ، طی حکمی مورخ 1396/11/18 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، منصوب گردیدند.
آقای مهدی ابراهیم بای سلامی ، طی حکمی مورخ 1396/11/18 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، منصوب گردیدند.
آقای مسعود عبدوس ، طی حکمی مورخ 1396/11/4 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان انتقال خون ایران، منصوب گردیدند.
آقای مجید فلاح جوشقانی ، طی حکمی مورخ 1396/11/4 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان توسعه تجارت ایران، منصوب گردیدند.
آقای منصور ترهنده ، طی حکمی مورخ 1396/10/27 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت کشور، منصوب گردیدند.
آقای محمد کریم کشاورز ، طی حکمی مورخ 1396/10/30 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، منصوب گردیدند.
آقای حسن شیخی ، طی حکمی مورخ 1396/10/27 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان هواپیمایی کشوری، منصوب گردیدند.
آقای علیرضا گل محمدی ، طی حکمی مورخ 1396/10/30 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان برنامه و بودجه کشور، منصوب گردیدند.